F.S.O. acties | Federatie Slachtoffer Organisaties - FSO

Aandacht vragen voor het Thema:
Verkeersslachtoffers: "de stille epidemie": oorzaken en gevolgen:

 1. Registratie door politie wordt minder (geen tijd / geen geld meer voor)
 2. Onderregistratie is een feit nu nog slechts: de zgn. meldkamerset en ambulanceformulier.
  Registratiegraad & inhoud van de registratie zijn onvoldoende (bron SWOV)
 3. Afname verkeersintensiteit o.i.v. economische crises
 4. Actuele situatie:
  1. Toename dodelijke verkeersslachtoffers.
  2. Toename aantal ernstige gewonden (bron: SWOV / ANWB)
 5. Snelheidsverhoging 130km
  1. nog meer doden en nog meer gewonden, met o.a. veel hoofdletsels cq. NAH

F.S.O. uitgevoerde activiteiten i.s.m. de lid organisaties en "De Verstomde Schreeuw":

 • 3e fase ontbreekt, vanuit zorgbehoefte van verkeersslachtoffers met o.a. hoofdletsels, werkconferentie 2009
 • Kamerbreed overleg bij de Staten Generaal in 2009
 • "Waarheidsvinding", themadag 2009
 • "Slachtofferbescherming", themadag 2010
 • Herdenking Verkeersslachtoffers 2011
 • F.S.O. werd partner van De Letselschade Raad
 • 26-01-2012 installatie Denktank FSO in De Letselschade Raad
 • P.I.V. interview: "FSO, weet haar positie te verstevigen"
 • Als F.S.O. voorzitter: deelname aan het congres "de stille epidemie", ZNS/Hannelore Kohl Stiftung, Berlijn maart 2012.
 • De F.S.O. als samenwerkingspartner van de F.E.V.R. ( Europese Federatie van verkeersslachtoffers), deelname aan het overleg met Eurocommissaris Viviane Redding te Luxemburg, september 2012 met als resultaat: "the Victim package"
 • "Staat het slachtoffer werkelijk centraal?" Themadag 2012
 • "Alcohol en drugs in het verkeer" Themadag 2013

F.S.O. activiteiten in 2014:

A
De FSO als partner van De Letselschade Raad (DLR):
Dit jaar staat in het teken van deelname aan de uitwerking van de actuele onderwerpen in de werkgroep: Materiële Normering.
Vanuit het periodiek overleg tussen de FSO en DLR platform is een projectgroep ingesteld in de Denktank DLR-FSO waar in het specifieke onderwerp:
"Naar een betere behandeling van verkeersslachtoffers met Niet Aangeboren Hersenletsel"centraal staat.
Vanuit deze NAH projectgroep: is een opdracht met bovengenoemde titel voorgelegd aan de GAV (vereniging van geneeskundig adviseurs in particuliere verzekeringszaken), tevens partner van DLR.
De bedoeling is van hieruit 'richtlijnen op te stellen voor NAH bij letselschade'.
Het overleg met bovengenoemde partners loopt op dit moment onder leiding van DLR directie.

B
Partnerschap F.S.O. en F.E.V.R. (Europese Federatie Verkeersslachtoffers')
Uitwisseling van activiteiten m.b.t. support voor verkeersslachtoffers op Europese schaal (22 organisaties uit ca. 20 landen) in samenwerking met o.a. het Europees Parlement.
Door NAH Zorg werd het project geïnitieerd: "Road Victims Revival": voor herstel en behoud kwaliteit van resterend leven en door specifieke zorg en behandeling, rehabilitatie van slachtoffers en hun naasten.
Gezamenlijke acties→i.s.m. subgroup FEVR:
1= aantallen, 2=impact, 3= EU follow up, 4= Best Practice project initiatie

1) Uitwisseling van getallen tussen Duitsland en Nederland: in Dld. jaarlijks 70.000 en in NL jaarlijks 13.500 slachtoffers met Traumatic Brain Injury's (T.B.I.).
2) Major Depressive Disorder (M.D.D) and clinical Outcomes following T.B.I. uit onderzoek in de V.S. blijkt dat van deze slachtoffers 53% in het 1e jaar een depressie ontwikkeld.
3) In navolging op "the Victim Package", een resolutie Europees Parlement inhoudelijk citaat 'voor specifieke support vanuit op te richten professionele steunpunten' om de levenskwaliteit van deze mensen te helpen verbeteren.
4) Vanuit het paradigma: "Road Victims Revival" met Duitse en Luxemburgse organisaties vanuit dagelijkse 'best practice' een EU project te initiëren waar op dit moment hard aan wordt gewerkt.

C
Congres -tevens vooraankondiging-
Op initiatie van de F.S.O. is het idee ontstaan om met letselschadeprofessionals een bijeenkomst te beleggen om te sparren over het thema: 'het herstel van het slachtoffer'.
De organisatie ligt in handen van Met Zorg. Stichting PIV is bereid gevonden een begeleidende en ondersteunende rol in te nemen.
Het congres: "De weg naar herstel" vindt plaats op donderdag 9 oktober op een locatie in het westen/midden des lands maximaal 100 deelnemers met een "open mind" zijn van harte welkom!
Opgave: aanmelden@metzorg.nl

« Terug